Враштичанка Радовиш

Останати производи

Конци за нижење тутун

Полиестерен конец пакуван на 1 кг

Памучен конец пакуван на 1 кг и Јутен конец 2, 3 и 4 жилен, пакуван на 2 кг .

Јутен конец за нижење тутун, ткаење теписи и изработка на декорации.

Полипропиленски везива, манила.

Конусни и цилиндрични пластични цевки за текстилна индустрија.

Вретенести цевки за предилици.